Wat is WEET?

WEET is de Nederlandse patiëntenvereniging voor eetstoornissen en heeft in april 2020 ruim 400 leden.

Missie WEET

De missie van WEET is om vanuit een onafhankelijke positie actief bij te dragen aan de verbetering van de zorg voor en kwaliteit van leven van mensen met een eetstoornis en hun naasten.

Wat is WEET

Visie WEET

WEET geeft vorm aan de missie door:

  • Het bieden van onafhankelijke informatie via diverse platformen, zoals het magazine, de website, nieuwsbrieven, social media, campagnes en drukwerk;  
  • Het organiseren van lotgenotencontact door middel van de telefonische hulplijn, het forum en bijeenkomsten;  
  • De stem van de patiënten en hun naasten op te halen middels bijeenkomsten, vragenlijsten, een ledenpanel en algemene ledenvergaderingen. Deze stemmen brengen we in bij de betrokken partijen in het veld, zoals het Ministerie van VWS, zorgverzekeraars, gemeenten, behandelaren en samenwerkingspartners. WEET heeft hierbij een verbindende maar kritische rol. 

We hanteren hierbij onder meer de volgende toekomstbeelden, die we hebben ontleend aan de stem van de patiënt en hun naasten:  

  • Mensen met een eetstoornis en hun naasten voelen zich erkend en gehoord en als gehele persoon gezien. 
  • Behandelingen van mensen met een eetstoornis zijn op maat. Iedere persoon is anders en daar wordt rekening mee gehouden in de behandeling. 
  • Behandelaren hebben meer aandacht voor de persoon(lijke problematiek) achter de eetstoornis en voor co-morbiditeit. 

WEET is er voor mensen die te maken hebben met eetproblemen. In de eerste plaats voor patiënten zelf, en daarnaast ook voor ouders, familie, vrienden, docenten en andere naasten. WEET gelooft in de mogelijkheid om te herstellen van een eetstoornis wanneer er een adequate behandeling beschikbaar is. Om de behandeling te verbeteren is naar onze mening inclusie van het patiëntenperspectief nodig. Wij luisteren naar jou als ervaringsdeskundige en nemen jouw stem mee in het contact met zorgverleners, zorgverzekeraars en de politiek. Als lid kan jij jouw stem laten horen via het ledenpanel, enquêtes en inbreng op de Algemene Leden Vergadering die twee keer per jaar plaats vindt. Kijk voor data onder de agenda.

Een eerste stap naar goede zorg is goede informatievoorziening. WEET verstrekt onafhankelijke informatie over eetstoornissen en behandelmogelijkheden. Op de website, de nieuwsbrief en op social media kun je hier meer over vinden evenals in ons magazine dat je ontvangt wanneer je lid bent van WEET. Meer informatie over lid worden van WEET vind je hier.

Een eetprobleem kan een grote impact hebben op je leven, als patiënt maar ook als naaste. Het kan helpend zijn om contact te zoeken met lotgenoten. De WEET hulplijn biedt de mogelijkheid om anoniem vragen te stellen en een luisterend oor. Daarnaast organiseert WEET regelmatig themabijeenkomsten voor iedereen die geïnteresseerd is. Kijk voor data onder agenda.

Wanneer je meer wil lezen over de werkzaamheden en speerpunten van WEET kun je hier het jaarverslag nalezen. 

Bestuur en organisatie

De vereniging bestaat uit drie organisatielagen: bestuur, coördinatoren en uitvoerende vrijwilligers. In totaal zetten ruim 50 vrijwilligers zich in voor WEET.

Het bestuur geeft richting, bepaalt beleid en legt dit voor aan de leden tijdens de Algemene Ledenvergadering. Ook de bestuurders doen dit op vrijwilligersbasis. Op dit moment (april 2020) bestaat het bestuur uit de volgende leden:

Voorzitter: Buiske Boone (ad interim)

Intredingsdatum per juli 2021 – voorzitter@weet.info
Buiske neemt de taak van voorzitter op zich, in eerste instantie ad interim. Tijdens de ALV in het najaar van 2021 zal Buiske voorgedragen worden aan de leden.

Secretaris: Melina van Scharrenburg (ad interim)

Melina is eind 2021 ad interim lid van het bestuur als secretaris. Ze houdt zich o.a. bezig met het ledenpanel.

Penningmeester: Casper Lopes Cardozo

Intredingsdatum per oktober 2018 – penningmeester@weet.info
Casper heeft meerdere functies binnen het bestuur. Naast het penningmeesterschap ontwikkelt Casper samen met een team een campagne rondom vroegsignaleren en bespreekbaar maken en zit hij namens WEET aan tafel bij diverse externe stakeholders.

Bestuurslid communicatie: vacature

Algemeen bestuurslid: Karlijn Hoyer

Intredingsdatum per juni 2021 – karlijn@weet.info
Karlijn was al langere tijd bij WEET betrokken als coördinator van de hulplijn en in juni 2021 is zij ook toegetreden tot het bestuur. Naast haar rol als hulplijn coördinator neemt Karlijn tijdelijk de taken van de secretaris over en draagt zij bij aan verschillende projecten binnen WEET.

Bestuurslid vrijwilligersmanagement: Juliët Holtschlag (ad interim)

Intredingsdatum per augustus 2021 –vrijwilligerscoordinator@weet.info
Juliët was al een aantal jaren vrijwilliger bij het magazine van WEET voordat zij bestuurslid werd. Zij neemt het management van de vrijwilligers op zich.


WEET ledenpanel

WEET wil graag van haar leden horen wat zij op de agenda van WEET willen zetten, en wat zij vinden van onze plannen, projecten en communicatiemiddelen. Daarom is het WEET ledenpanel opgericht, dat momenteel bestaat uit 7 leden. Dat zijn zowel mensen die een eetstoornis hebben gehad of ouders of partners van mensen met een eetstoornis. We spreken elkaar elke twee maanden in de omgeving van Utrecht in een bijeenkomst van twee uur. De verslagen van de bijeenkomsten van het WEET ledenpanel worden met het WEET bestuur besproken of in andere gremia ingebracht.

Samenwerkingsverbanden

InterEsse

InterEsse is een samenwerkingsverband tussen non-profit organisaties die vanuit ervaringsdeskundigheid op laagdrempelige manier hulp aanreiken aan lotgenoten met eetstoornisproblematiek en hun naasten. Patiëntenvereniging WEET is voorzitter van InterEsse en deelnemende organisaties brengen vanuit eigen visie en missie inbreng in de vergaderingen. InterEsse komt 4x per jaar samen. Op de InterEsse vergaderingen is van elke deelnemende organisatie 1 vertegenwoordiger aanwezig. Daarnaast kunnen extern adviseurs deelnemen aan de vergadering InterEsse.

Doelen:
InterEsse moet in de eerste plaats een informele, veilige plek zijn waar vertegenwoordigers van de deelnemende organisaties elkaar kunnen ontmoeten en informatie over het aanbod en de actuele activiteiten kunnen uitwisselen. Met deze informatie-uitwisseling wordt ruimte gecreëerd voor eventuele samenwerking met of doorverwijzingen naar elkaar. Daarnaast delen deelnemende organisaties van InterEsse elkaars netwerk, bijvoorbeeld door activiteitenagenda’s te delen via nieuwsbrief en/of website en bundelen zij waar mogelijk hun krachten door als één stem een boodschap uit te dragen.

Deelnemers:
Op dit moment zijn de volgende organisaties aangesloten bij InterEsse: patiëntenvereniging WEET, StichtingJIJ, Leontienhuis, Stichting Dalisay Recovery, www.ikookvanmij.nl, het Realcovery inloophuis, Stichting Kiem en Ixta Noa.

NAE

De Nederlandse academie voor eetstoornissen (NAE) is een vereniging voor professionals die werken met mensen met een eetstoornis. Zij heeft als doel de structuur en de kwaliteit van de zorg voor patiënten met een eetstoornis te verbeteren en onderzoek en preventie te bevorderen. In het NAE bestuur is altijd 1 plaats ingericht voor een lid van de patiëntenvereniging WEET. Op dit moment vervult Herman den Dulk deze functie. Voor meer informatie over de NAE klik hier.

MIND

MIND is een maatschappelijke organisatie die stem geeft aan alle mensen met een psychische aandoening en hun naasten. MIND is het aanspreekpunt in Nederland voor alle vragen rond psychische gezondheid. MIND zet zich in voor betere behandeling en ondersteuning voor meer begrip en respect in de samenleving. Vanuit WEET heeft Herman in 2019 een samenwerking opgezet tussen WEET en MIND. Voor meer informatie over MIND klik hier.

Stuurgroep K-EET

Stuurgroep K-EET (landelijke ketenaanpak eetstoornissen) is eind januari 2019 opgericht en bestaat uit een aantal zorgprofessionals en experts op het terrein van eetstoornissen. De stuurgroep heeft onderzoek gedaan naar het verbeteren van de zorg voor eetstoornissen. In eerste instantie met name gericht op anorexia en jeugdzorg. Voor meer informatie over het hieruit volgende advies klik hier. In 2019 heeft WEET actief input geleverd in het proces van K-EET en ook in de toekomst zal WEET zich actief inzetten om het patiëntenperspectief bij de stuurgroep in te brengen. Dit doet zij via haar rol in de Raad van Advies van K-EET die in 2020 voor het eerst bij elkaar zal komen.

MENU
WEET